EnglishPolish

O firmie

Planowanie podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Ceny transferowe

Kontakt

Ceny transferowe
 

Ceny transferowe (z ang. transfer pricing) to sformułowanie, które się odnosi do cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powią…zanymi. Przepisy podatkowe w większości państw OECD, w tym w Polsce, zawierają szereg regulacji, dotyczą…cych cen transferowych. Głównym celem tych przepisów jest zapobieżenie uchylaniu się od opodatkowania poprzez odpowiednie kształtowanie cen w transakcjach z podmiotami powią…zanymi. Jedną… z takich regulacji jest obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, po spełnieniu określonych kryteriów, dotyczą…cych wartości tych transakcji i sposobu powiązania z drugim podmiotem. Sporzą…dzanie takiej dokumenatcji może być‡ jednak nie tylko realizacją… nałożonego przez fiskus obowiązku, ale może być‡ też skutecznym narzędziem obrony przed kwestionowaniem takich cen przez organy podatkowe. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie we wszelkich zagadnieniach, dotyczących cen transferowych.